Πρόσκληση 42 : - ΘΠ 25 - Αστικές Μεταφορές - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 25):

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Προυπολογισμός : 12.508.246 Ευρώ


Αρχείο Πρόσκλησης(1.59 MΒ).rar

 

 

 

(Περίληψη πρόσκλησης)

 

 

Κοζάνη  06/05/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 42

 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ» για τον κωδικό προτεραιότητας  25  «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δικαιούχους:

 1. 1. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 2. 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν οικισμούς με αστικές λειτουργίες και περιλαμβάνουν :

 • Έργα βελτίωσης της οδικής σύνδεσης με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.
 • Έργα κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων για την οδική παράκαμψη των αστικών κέντρων
 • Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή φυσικά).
 • Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσεις των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες
 • Ρυθμίσεις - έργα βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικής κλίμακας (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμοι, κόμβοι, διαγραμμίσεις κλπ,)
 • Έργα δημιουργίας ανοιχτών χώρων στάθμευσης
 • Έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (σηματοδότηση, σήμανση, κλπ), καθώς και παρεμβάσεις για την ασφάλεια των πεζών (διαβάσεις, πεζοδρόμια κλπ )

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.508.246,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 12/05/2011 έως εξαντλήσεως της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, με τη δυνατότητα της προσαύξησης κατά 20%. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ ΠΔΜ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο, τηλέφωνο: 2461350936 begin_of_the_skype_highlighting 2461350936 end_of_the_skype_highlighting, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλέφωνα: 2461350934 begin_of_the_skype_highlighting 2461350934 end_of_the_skype_highlighting, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 25. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ


ΑΔΑ: 45Ο97ΛΨ-ΛΣΝ

(Περίληψη πρόσκλησης)

Κοζάνη  14/10/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 42

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για την τροποποίηση της ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ» για τον κωδικό προτεραιότητας  25  «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Η τροποποίηση αφορά :

Την τροποποίηση των αντίστοιχων , απαιτούμενων δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και

Την συμπλήρωση του υπάρχοντος δείκτη εκροών (ο δείκτης εκροών δύναται να αυξηθεί κατ’ αντιστοιχία του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης πρόσκλησης),

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν (ή θα τροποποιηθούν αντίστοιχα) θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δικαιούχους:

 1. 1. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 2. 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν οικισμούς με αστικές λειτουργίες και περιλαμβάνουν :

 • Έργα βελτίωσης της οδικής σύνδεσης με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.
 • Έργα κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων για την οδική παράκαμψη των αστικών κέντρων
 • Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή φυσικά).
 • Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσεις των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες
 • Ρυθμίσεις - έργα βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικής κλίμακας (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμοι, κόμβοι, διαγραμμίσεις κλπ,)
 • Έργα δημιουργίας ανοιχτών χώρων στάθμευσης
 • Έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (σηματοδότηση, σήμανση, κλπ), καθώς και παρεμβάσεις για την ασφάλεια των πεζών (διαβάσεις, πεζοδρόμια κλπ )

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.508.246,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 12/05/2011 (η αρχική προσδιορισθείσα, κατά την πρόσκληση, ημερομηνία) έως εξαντλήσεως της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, με τη δυνατότητα της προσαύξησης κατά 20%. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ ΠΔΜ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις (νέες και τροποποιημένες) υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλέφωνα: 2461350934, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

Αρχείο : ΑΔΑ_1η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_42_ΚΘΠ_25

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

Ορθή  Επανάληψη

 

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 25. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Περίληψη πρόσκλησης)

Κοζάνη  14/10/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 42

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για την τροποποίηση της ανοικτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 2 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ» για τον κωδικό προτεραιότητας  25  «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Η τροποποίηση αφορά :

Την τροποποίηση των αντίστοιχων , απαιτούμενων δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και

Την συμπλήρωση του υπάρχοντος δείκτη εκροών (ο δείκτης εκροών δύναται να αυξηθεί κατ’ αντιστοιχία του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης πρόσκλησης),

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν (ή θα τροποποιηθούν αντίστοιχα) θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δικαιούχους:

 1. 1. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 2. 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 4. 4. Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν οικισμούς με αστικές λειτουργίες και περιλαμβάνουν :

 • Έργα βελτίωσης της οδικής σύνδεσης με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.
 • Έργα κατασκευής και βελτίωσης τμημάτων για την οδική παράκαμψη των αστικών κέντρων
 • Έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή φυσικά).
 • Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσεις των οδικών αρτηριών, στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες
 • Ρυθμίσεις - έργα βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τοπικής κλίμακας (μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμοι, κόμβοι, διαγραμμίσεις κλπ,)
 • Έργα δημιουργίας ανοιχτών χώρων στάθμευσης
 • Έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (σηματοδότηση, σήμανση, κλπ), καθώς και παρεμβάσεις για την ασφάλεια των πεζών (διαβάσεις, πεζοδρόμια κλπ )

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.508.246,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 12/05/2011 (η αρχική προσδιορισθείσα, κατά την πρόσκληση, ημερομηνία) έως εξαντλήσεως της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, με τη δυνατότητα της προσαύξησης κατά 20%. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ ΠΔΜ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Οι προτάσεις (νέες και τροποποιημένες) υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλέφωνα: 2461350934, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

Αρχείο : ΑΔΑ_2η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_42_ΚΘΠ_25

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online