Πρόσκληση 43 : - ΘΠ 53 - Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

ΑΔΑ: 4Α3ΗΟΡ1Γ-9Ω

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 53):

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ)


Προυπολογισμός : 12.000.000 Ευρώ


Αρχείο Πρόσκλησης(749 Kb).rar

 

 

 

(Περίληψη πρόσκλησης)

Κοζάνη   16/06/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 43

 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας  53. «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)»του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξης : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (08.53.01.00)» και «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (08.53.02.00» με δικαιούχους:

 1. 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας
 2. 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3. Δήμους Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 5. 5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνική Αστυνομίας

 

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα θα πρέπει να αφορούν σε:

Α. Κατηγορία Πράξης 08.53.01.00 :

Υποδομές και εξοπλισμό για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ειδικότερα:

 

 • Ανάπτυξη και αναβάθμιση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (συμπεριλαμβάνονται και δίκτυα όμβριων υδάτων αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και σε περιοχές όπου εμφανίζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα τελευταία χρόνια) με αποκλειστικό σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση των αστικών κέντρων και οικισμών της Περιφέρειας.
 • Προμήθεια απαραίτητων υλικών - μέσων και εξοπλισμού για την πρόληψη και την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
 • Λοιπά έργα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

 

 

Β. Κατηγορία Πράξης 08.53.02.00 :

 

Προμήθεια απαραίτητων μέσων για την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  12.000.000,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 21/06/2011 έως 19/09/2011. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ ΠΔΜ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο, τηλέφωνο: 2461350936, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και κ. Παπαπαναγιώτου Κων/νο, τηλέφωνα: 2461350958, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ


ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 53. «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ


ΑΔΑ: 4Α5Ζ7ΛΨ-3ΔΥ

 

(Περίληψη πρόσκλησης)


Κοζάνη   04/08/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 43

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για την 1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας  53. «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)»του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξης : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (08.53.01.00)» και «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (08.53.02.00» με δικαιούχους:

 1. 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας
 2. 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3. Δήμους Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 5. 5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνική Αστυνομίας

 

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα θα πρέπει να αφορούν σε:

Α. Κατηγορία Πράξης 08.53.01.00 :

Υποδομές και εξοπλισμό για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ειδικότερα:

 

 • Ανάπτυξη και αναβάθμιση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (συμπεριλαμβάνονται και δίκτυα όμβριων υδάτων αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και σε περιοχές όπου εμφανίζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα τελευταία χρόνια) με αποκλειστικό σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση των αστικών κέντρων και οικισμών της Περιφέρειας.
 • Προμήθεια απαραίτητων υλικών - μέσων και εξοπλισμού για την πρόληψη και την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
 • Λοιπά έργα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

 

 

Β. Κατηγορία Πράξης 08.53.02.00 :

 

Προμήθεια απαραίτητων μέσων για την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  12.000.000,00 €.

Με την παρούσα τροποποίηση παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προτάσεων από την 21/06/2011 έως 01/11/2011. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ ΠΔΜ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο, τηλέφωνο: 2461350936, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και κ. Παπαπαναγιώτου Κων/νο, τηλέφωνα: 2461350958, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

Αρχείο : ΑΔΑ_1η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_43_ΚΘΠ_53

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 53. «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΑΔΑ: 45Ο97ΛΨ-ΩΗ0

(Περίληψη πρόσκλησης)

Κοζάνη  30/09/2011

Κωδ. Πρόσκλησης: 43

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για την 1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας  53. «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)»του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξης : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (08.53.13.00)» και «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (08.53.12.00)» με δικαιούχους:

 1. 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας
 2. 2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 3. 3. Δήμους Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 4. 4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
 5. 5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνική Αστυνομίας

 

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα θα πρέπει να αφορούν σε:

Α. Κατηγορία Πράξης 08.53.13.00 :

Υποδομές και εξοπλισμό για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ειδικότερα:

 

 • Ανάπτυξη και αναβάθμιση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (συμπεριλαμβάνονται και δίκτυα όμβριων υδάτων αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και σε περιοχές όπου εμφανίζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα τελευταία χρόνια) με αποκλειστικό σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση των αστικών κέντρων και οικισμών της Περιφέρειας.
 • Προμήθεια απαραίτητων υλικών - μέσων και εξοπλισμού για την πρόληψη και την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.
 • Λοιπά έργα αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

 

 

Β. Κατηγορία Πράξης 08.53.12.00 :

 

Προμήθεια απαραίτητων μέσων για την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  12.000.000,00 €.

Με την παρούσα τροποποίηση παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των προτάσεων από την 21/06/2011 έως 13/12/2011. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί από την ΕΔΑ ΠΔΜ μέσω της οικείας ιστοσελίδας με την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας.

Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ. Μιχαλόπουλο Ευάγγελο, τηλέφωνο: 2461350936, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και κ. Παπαπαναγιώτου Κων/νο, τηλέφωνα: 2461350958, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

Αρχείο : ΑΔΑ_2η_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_43_ΚΘΠ_53

 

 


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 32 guests online