Πρόσκληση 45 : - ΘΠ 57 - Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών- ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: 45777ΛΨ-Φ7Κ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 57):

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Προυπολογισμός : 9.000.000,00 €


Αρχείο Πρόσκλησης(1.46 MΒ).rar

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 57. «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

(Περίληψη πρόσκλησης)

Κοζάνη   07-11-2011

Κωδ. Πρόσκλησης : 45

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στην ενημέρωση των δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον κωδικό προτεραιότητας  57  «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

O       Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή των τουριστικών διαθεσίμων και αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών.

O       Η παρούσα πρόσκληση αφορά την κατηγορία πράξης : «Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού» με δικαιούχους τους:

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών
  • Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας , Γρεβενών, Δήμους Αμυνταίου, Ορεστίδος, Βοϊου, Δεσκάτης, Νεστορίου, Πρεσπών και  Σερβίων – Βελβεντού
  • Λοιπά ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ και λοιπούς Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα θα πρέπει ενδεικτικά να αφορούν σε:

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή / και της συμπλήρωσης των υποδομών χιονοδρομικών κέντρων προς την κατεύθυνση του γενικού χιονοδρομικού τουρισμού τον χειμώνα και του προπονητικού τουρισμού το καλοκαίρι κ.α. Ειδικότερα, για τα χιονοδρομικά κέντρα σε περιοχές NATURA , επιτρέπεται μόνον η αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών (ski lifts κλπ) τοπικού χαρακτήρα με τους παρακάτω πρόσθετους περιορισμούς :

O       Σε ότι αφορά την ξενοδοχειακή υποδομή, ο αριθμός των δωματίων που βρίσκονται στο χιονοδρομικό κέντρο (δεν συμπεριλαμβάνεται η ευρύτερη περιοχή)  να μην ξεπερνά τα 2.000 δωμάτια.

O       Ο αριθμός των εβδομαδιαίων εισιτηρίων που πωλούνται να μην ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού εισιτηρίων που πωλούνται σε ετήσια βάση.

Ανάπτυξη – βελτίωση και εκσυγχρονισμό περιβαλλοντικών υποδομών (προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων) καθώς και των τουριστικών διαθεσίμων.

Λοιπές τουριστικές υποδομές που βελτιώνουν την προσβασιμότητα / προσπελασιμότητα σε χώρους / περιοχές τουριστικών προορισμών.

Στην παρούσα πρόσκληση δεν προβλέπονται δράσεις που αφορούν :

  • Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και λοιπές παρεμφερείς δράσεις.
  • Ανάδειξη – προβολή τοπίων και μνημείων φυσικής κληρονομιάς
  • Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης  9.000.000,00 €

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 14-11-2011 έως 28-12-2011. Η όποια ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους κ.κ., Ιωάννη Παπαϊωάννου τηλέφωνο: 2461350934, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και Μαχαιρίδη Κλήμη, τηλέφωνα: 2461350952, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 35 guests online