Πρόσκληση 47 : - ΘΠ 85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

ΑΔΑ: ΒΟΖ07ΛΨ-Μ6Ρ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1:


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 85):

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ , ΕΦΑΡΜΟΓΗ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


Προυπολογισμός : 1.540.000,00 €


Αρχείο Πρόσκλησης(2.65 MΒ).rar

 

 

 

 

(Περίληψη πρόσκλησης)


Κοζάνη   03-02-2012

Κωδ. Πρόσκλησης : 47

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. 85): Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 10.1: « ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας  85  «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση και έλεγχος του προγράμματος.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» με Δικαιούχο την:  
•    Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Μονάδα Δ΄
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.540.000,00 €
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες.  
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24613-50931, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλέφωνο: 24610-53934, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.  

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 40 guests online