Πρόσκληση 48 : - ΘΠ 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖ07ΛΨ-8Υ3

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 61):

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ


Προυπολογισμός : 15.000.000,00 €


Αρχείο Πρόσκλησης(3.66 MΒ).rar

 

 

 

(Περίληψη πρόσκλησης)


Κοζάνη   03-02-2012

Κωδ. Πρόσκλησης : 48

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 8. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 61. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΣΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας  61  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές  β) Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού όλων των ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας και τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τομείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων και διασύνδεση με τα αστικά κέντρα  γ) Ενίσχυση των υποδομών, δομών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς  δ) Αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών ε) Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και θεσμών υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Περιφέρειας.  
Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων : «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών» με Δικαιούχους:  το Δήμο Γρεβενών, το     Δήμο Εορδαίας, το Δήμο Καστοριάς, το Δήμο Κοζάνης και το Δήμο Φλώρινας.  
Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα θα πρέπει ενδεικτικά να αφορούν σε:
•    έργα αναβάθμισης - βελτίωσης εσωτερικής οδοποιίας οικισμών (συμπεριλαμβανομένων πεζοδρομίων), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις οδών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. (Επισημαίνεται ότι πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι υπόγειες και υπέργειες εργασίες που καθιστούν το έργο ολοκληρωμένο, όπως υπογειοποιήσεις καλωδίων, φωτισμός κλπ).
•    έργα αναβάθμισης και δημιουργίας λωρίδων ποδηλατοδρόμων.
•    βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά και άλλα προβλήματα και την διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
•    βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις –πεζοδρομήσεις, φωτισμό, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.).
•    δημιουργία - αναβάθμιση δημοτικών χώρων στάθμευσης.
•    Δημιουργία - αναβάθμιση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (εξοπλισμός, εργασίες).
•    βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια μέσα μαζικών μεταφορών (στάσεις κ.α.).
•    ανάδειξη και προστασία ιστορικών μνημείων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
•    ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στις λειτουργίες του οικισμού καθώς και εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών (όπως συναυλιακοί χώροι, θέατρα, πινακοθήκες κ.λ.π.).
•    ανάπλαση όψεων κτιρίων σε σημεία ιδιαίτερου ιστορικού, αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
•    συστήματα για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (πχ. αέριοι ρύποι, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων).
•    βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων με ενδεχόμενη χρήση ήπιων – εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
•    δημιουργία - αναβάθμιση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
•    δημιουργία, επέκταση και βελτίωση των υποδομών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας όπως: ΚΗΦΗ, ιατροκοινωνικά κέντρα, κέντρα πρόληψης παραβατικότητας και ναρκωτικών, κέντρα υποδοχής μεταναστών, συμβουλευτικά κέντρα μειονεκτούντων ατόμων, ξενώνες φιλοξενίας μειονεκτούντων ατόμων σε συνέργια και συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες παρεμβάσεις των αστικών κέντρων.
•    Έργα ύδρευσης / αποχέτευσης (συμπεριλαμβανομένων δικτύων όμβριων υδάτων)  (μόνον για περιπτώσεις ύψιστης προτεραιότητας, όπως μετεγκαταστάσεις οικισμών κλπ).

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 €
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 12/03/2012. Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24613-50931, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24613-50934, e-mail: gianpapa@ mou.gr.  
Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.  

 

 


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 39 guests online