Πρόσκληση 50 : - ΘΠ 56 - Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΨ-ΙΣΨ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 56):

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣΠρουπολογισμός : 21.000.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(3.39 MΒ).rar

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  11/05/2012

Κωδ. Πρόσκλησης: 50

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 56  «Προστασία και Ανάπτυξη Φυσικής Κληρονομιάς»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τη Θεματική Προτεραιότητα  56  «Προστασία και Ανάπτυξη Φυσικής Κληρονομιάς» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι προτάσεις αφορούν τα έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (www.espa.gr / Έργα Προτεραιότητας 2007-2013).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα: i) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές, ii) Αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και iii) Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και θεσμών υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Περιφέρειας.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Κατηγορία Πράξεων : «Αναπλάσεις Τουριστικών Περιοχών» με Δικαιούχους τους :  ΠΕ Καστοριάς,       ΠΕ Κοζάνης, Δήμο Καστοριάς, Δήμο Κοζάνης, Δήμο Εορδαίας και Δήμο Σερβίων - Βελβεντού.

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα αφορούν τα παρακάτω έργα προτεραιότητας:

  • Εργασίες Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς
  • Αξιοποίηση και Ανάδειξη Λίμνης Πολυφύτου
  • Αποκατάσταση Ποταμού Σουλού

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 21.000.000,00 €

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 31/12/2013. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

1η Τροποποίηση (Προσθήκη Δικαιούχων)

Πρόσκλησης με  Κωδ. 50 για την υποβολή προτάσεωνστο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»,Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 56: «Προστασία και Ανάπτυξη Φυσικής Κληρονομιάς»

Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ.  1512/11-05-2012  50η Πρόσκληση

 Αρχείο 1ης Τροποποίησης(2.4 MΒ).rar

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 34 guests online