Πρόσκληση 55 : - ΘΠ 75 - Υποδομές Εκπαίδευσης - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7ΛΨ-ΥΨΥ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 75):

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


 


Προυπολογισμός : 20.000.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(3.47 MΒ).rar

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  28/03/2013

Κωδ. Πρόσκλησης: 55

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» για τη Θεματική Προτεραιότητα  75 «Υποδομές Εκπαίδευσης» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι προτάσεις αφορούν τις δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών στην Προσχολική, Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα: (i) Ενίσχυση των υποδομών, δομών και υπηρεσιών των αστικών – ημιαστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς (παιδεία, υγεία, πρόνοια κ.α.).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Κατηγορία Πράξεων : ι) Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών στην Προσχολική,  Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση με Δικαιούχους τις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 20.000.000,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 20/04/2013. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 32 guests online