Πρόσκληση 59 : - ΘΠ 85 - Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7ΛΨ-ΘΑ0

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1:


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 85):

Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση


 


Προυπολογισμός : 45.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(2.49 MΒ).rar

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  02/07/2013

Κωδ. Πρόσκλησης: 59

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ»


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (Κωδ. 85): Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση


ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 10.1: « ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας  85  «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι: α) Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση και έλεγχος του προγράμματος.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Κατηγορία Πράξεων: «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων  για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων» με Δικαιούχο την:  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης.

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων θα περιλαμβάνουν την υποστήριξη της ΠΕ Κοζάνης  με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για τις πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση και την υλοποίησή τους και αφορούν το Έργο Προτεραιότητας με τίτλο «Αξιοποίηση και Ανάδειξη Λίμνης Πολυφύτου»,  δικαιούχο την ΠΕ Κοζάνης και αριθμό έργου 131 στον Κατάλογο των Έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 45.000,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι την 31/07/2013. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 36 guests online