Πρόσκληση1 : - ΘΠ 69 - Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακ«» - ΕΛΗΞΕ PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11:


«ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 69):

«Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων ατόμων»


Προυπολογισμός : 2.200.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(4.27 MΒ).rar

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11:


«ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 69

«Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων ατόμων»

ο οποίος ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)


Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 


Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).
 3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9766/ΕΥΣ 1120/29-02-2008  «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41542/Γ΄ΚΠΣ/277ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007» με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Την με αριθμό E/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής  Προστασίας.
 5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 645/Β) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 6. Την από 04-04-2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας.
 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.  60292/2158/27-8-2008/ΦΕΚ 1724/ Β΄27-8-2008 Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
 8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.  60236/5429/27-8-2008 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων»».
 9. Την με αρ. πρωτ. 39306/ΕΥΣ 5301/29.8.2008  απόφαση  του ΥΠΟΙΟ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στις «Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές  των Περιφερειών»

 

 

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Δικαιούχο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 60292/2158/27-8-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1724/Β/2008), για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας, στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης, για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» - Άξονας Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω Κατηγορίας Πράξεων θα αφορούν την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ), μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

 1. 1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1     Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στην ακόλουθη θεματική προτεραιότητα, κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα του Άξονα Προτεραιότητας 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Πίνακας 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΔ.

2007GR05UPO001

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

203

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου

ΚΩΔ.

11

ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΚΩΔ.

2

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων

ΚΩΔ.

69

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΩΔ.

11.69.03.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22

1.2     Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

(α) Ειδικοί Στόχοι

(i)                 Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας

(β) Δείκτες Παρακολούθησης

Πίνακας 2

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

Αριθμός έμμεσα ωφελούμενων από ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας

120

 

 

 

 1. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1     Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:

Πίνακας 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη

Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2008

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων/ ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας (11.69.03.01)

2.200.000,00 €

2.200.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.200.000,00 €

2.200.000,00 €

2.2     Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή αυτών ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.pepdym.gr).

2.3     Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της.

2.4     Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

 

 1. 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1   Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2010.Το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο των πράξεων δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 30 Ιουνίου 2011.

3.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007” της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

3.3   Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι 100%  άμεσες δαπάνες.

 

 

 1. 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1     Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την  08-09-2008.

4.2     Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 2.200.000,00 ΕΥΡΩ.

4.3     Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i)           Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr

(ii)          Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, 2ος όροφος, Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr . Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii)         Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv)         Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.

(v)          Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης των πράξεων από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(vi)         Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.

(vii)        Δήλωση τήρησης νομιμότητας

 

4.4     Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, 2ος όροφος, ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ, τις ώρες 09.00 - 14.00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

 

 

 

 1. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

5.1     Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την λήξη του πρώτου σταδίου αξιολόγησης που εξετάζεται η πληρότητα της πράξης

5.2     Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:

(i)           πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii)          τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,

(iii)         σκοπιμότητα της πράξης και

(iv)         ωριμότητα της πράξης.

Τα εξειδικευμένα κριτήρια επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.prosonolotachos.gr και www.pepdym.gr .

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.

Άμεση Αξιολόγηση

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση της πρότασης ενημερώνεται ο δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

5.3     Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις περιπτώσεις πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ με προϋπολογισμό άνω των 2.000.000 ευρώ.

5.4     Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού». Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης.

5.5     Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr .

5.6     Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

 

 

 1. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6.1     Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:

(i)       Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

(ii)      Να λαμβάνει προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

(iii)     Να αποστέλλει στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

(iv)     Να αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(v)      Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi)     Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

 

 

(vii)    Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

(viii)   Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους,  όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ix)     Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(x)      Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

 1. 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1     Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Χρίστο Καραντίνο, (τηλέφωνο: 24610-53927, 53901, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

7.2     Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.prosonolotahos.gr. και www.pepdym.gr . Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας με το σύνολο των ενδιαφερομένων και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Ανδρέας Λεούδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 28 guests online