Αρμοδιότητες PDF Print E-mail

 

 

Αρμοδιότητες

 

1. Οι Διαχειριστικές Αρχές ΕΣΠΑ έχουν κυρίως τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες:


α) Υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και της παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο του ΕΠ ως προς την επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα.
β) Συντάσσει και, μετά από την έγκριση της Επ. Παρακολούθησης, υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης.
γ) Θέτει στη διάθεση των ενδιάμεσων φορέων και των δικαιούχων πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση πράξεων αντίστοιχα.
δ) Θεσπίζει σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες σε πράξεις κατά περίπτωση.
ε) Εξασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στο στοιχείο (δ) δεδομένα συλλέγονται, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο σύστημα και ότι τα δεδομένα σχετικά με τους δείκτες αναλύονται ανά φύλο, όταν αυτό επιβάλλεται από το Παράρτημα Ι του Κανονισμού του ΕΚΤ.
στ) Πραγματοποιεί, κατά την περίοδο προγραμματισμού, αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και του αντίκτυπου για κάθε πρόγραμμα βάσει του σχεδίου αξιολόγησης. Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην Επιτροπή.
ζ) Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για κάθε ΕΠ και το υποβάλλει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης.
η) Υποβάλλει στην Επιτροπή για το ΕΠ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των κύριων εκροών και αποτελεσμάτων του προγράμματος.
θ) Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ για έγκριση.
ι) Διασφαλίζει ότι τα μέτρα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης εφαρμόζονται σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας και ότι τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη μαζικών μέσων ενημέρωσης με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μορφών και μεθόδων επικοινωνίας στο κατάλληλο επίπεδο.
ια) Καταρτίζει στρατηγική επικοινωνίας για κάθε ΕΠ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα VI, και την υποβάλλει στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης για έγκριση. Η στρατηγική επικοινωνίας επικαιροποιείται ετησίως με αναλυτικές πληροφορίες για τις προγραμματισθείσες δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας που πρέπει να υλοποιηθούν.
ιβ) Υποβάλλει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για τα μεγάλα έργα πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού.
ιγ) Για την επιλογή των πράξεων, η Διαχειριστική Αρχή :
α) συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής τα οποία :
αα) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας
αβ) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή
αγ) τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8
β) διασφαλίζει ώστε μια επιλεγείσα πράξη να εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και σε κατηγορία παρέμβασης που έχει εντοπιστεί στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των προτεραιοτήτων
γ) παρέχει στον δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την υποστήριξη της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν βάσει της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης
δ) εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που καθορίζονται στο στοιχεία γ) πριν από την έγκριση της πράξης
ε) εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση στη Διαχειριστική Αρχή, τηρούνται οι ενωσιακοί και ενικοί κανόνες σχετικά με την εν λόγω πράξη
στ) διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 61, μετά την μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του προγράμματος
ζ) καθορίζει της κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες της πράξης.
ιδ) Παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με :
α) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούνται για να υπάρξει υποστήριξη από ένα ΕΠ
β) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες
γ) τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν
δ) τους αρμόδιους επικοινωνίας που μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρησιακό προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
ε) ότι οι αιτήσεις πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες με το μέγεθος της πράξης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους της πράξης και την υποστήριξη της ΕΕ στην πράξη
ιε) Ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η αποδοχή χρηματοδότησης συνιστά αποδοχή της εγγραφής τους στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 2.
ιστ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν τα Ταμεία, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι θα τηρηθεί κατάλογος των πράξεων ανά ΕΠ και ανά Ταμείο, ο οποίος θα είναι προσβάσιμος μέσω του ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή της ενιαίας διαδικτυακής πύλης. Επαληθεύει την παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την πραγματική καταβολή των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους, το ΕΠ και τους όρους για την υποστήριξη της πράξης.
ιζ) Οι επαληθεύσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες :
α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε αίτηση επιστροφής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι
β) επιτόπου επαληθεύσεις πράξεων
ιη) Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι που εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων χρηματοδοτούμενων βάσει επιλέξιμων δαπανών που όντως έχουν γίνει τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που αφορούν μια πράξη.
ιθ) Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.
κ) Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής του ελέγχου.
κα) Συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.
κβ) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενωσιακής συνεισφοράς σε μια πράξη, η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου.
κγ) Στην περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του προγράμματος σε ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, η Διαχειριστική Αρχή διατηρεί τη συνολική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης στο σύνολο του προγράμματος. Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης και λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
Κδ) Στις διαχειριστικές αρχές των ΠΕΠ δύναται να συσταθεί οργανωτική μονάδα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τις μονάδες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης, με σκοπό την υποστήριξη των δικαιούχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των έργων τους.