Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 PDF Print E-mail


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ. 78173
Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Αλεξοπούλου, Α. Μιχαλόπουλος,
Ν. Σχοινά
τηλ. : 210 3742052, 210 3742403, 210 3742091
fax : 210 3742057
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Σχετ:

I. Το με αρ. πρωτ. 75049/14.07.2015 έγγραφο ΕΥΣΕ με θέμα: «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
II. Το με αρ. πρωτ. 50830/14.10.2014 έγγραφο ΕΥΣ με θέμα: «Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης έτους 2014 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ»
III. Το με αρ. πρωτ. 12952/03.02.2015 έγγραφο ΕΥΣ με θέμα: «Επικαιροποίηση των Σχεδίων Δράσης έτους 2015 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ»
IV. Το e-mail της ΕΥΣΕ της 14.07.2015 με θέμα: «Πρόσθετες απαιτήσεις εθνικού ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
V. Το έγγραφο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A NEW START FOR
JOBS AND GROWTH IN GREECE» (Brussels, 15.7.2015 COM(2015) 400 final


Επικαιροποίηση πινάκων εξυγίανσης

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΕ (v σχετικό), καθώς και της σχετικής συνεργασίας με τις υπηρεσίες της DG REGIO, ως προς το κλείσιμο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αναδεικνύονται επιπλέον δυνατότητες ως προς την αντιμετώπιση διαχείρισης των έργων.


Οι νέες αυτές δυνατότητες περιλαμβάνουν:

- Εμπροσθοβαρή αποπληρωμή των ΕΠ μέχρι το 100% της Κοινοτικής Συνδρομής

- Χαρακτηρισμό και έργων μικρότερου συνολικού κόστους από 5 εκ € ως phasing (μεταξύ ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας
του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και δυνατότητα υποδοχής του έργου από συγκεκριμένο ΕΠ

- Χαρακτηρισμό και έργων γεφυρών μεταξύ ΕΠ του Γ΄ΚΠΣ και ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ως έργων phasing (έργα bridging – phasing), με την προϋπόθεση επιλεξιμότητας του έργου σε
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και δυνατότητα υποδοχής του έργου από συγκεκριμένο ΕΠ.
Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την άμεση επικαιροποίηση των πινάκων «εξυγίανσης» των
έργων αρμοδιότητας των ΔΑ/ΕΦΔ στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μιας νέας προσέγγισης
αναθεώρησης και τελικά κλεισίματος των ΕΠ.
Στον τελευταίο πίνακα εξυγίανσης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι στήλες που αφορούν την
κατάσταση του έργου, το αν είναι Μεγάλο Έργο (Στήλες 11-12), τον τελικό προϋπολογισμό
του έργου στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, (Στήλη 16), τον προϋπολογισμό του έργου στο ΕΣΠΑ 2014
– 2020 (Στήλη 17), και την επιβάρυνση εθνικού ΠΔΕ (Στήλη 18), σύμφωνα με την πλέον
πρόσφατη εικόνα και την όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική εκτίμηση κλεισίματος των έργων από
τον Φορέα Διαχείρισης.
Ειδικότερα:
- στην επιλογή «Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 0 περιλαμβάνονται τα ήδη
ολοκληρωμένα έργα, αλλά και τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν φαίνονται ως
ολοκληρωμένα στο ΟΠΣ. Η αποτύπωση της κατάστασης αυτής θα πρέπει άμεσα να φανεί
και στο ΟΠΣ
- στην επιλογή «Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 1, (ολοκλήρωση μέχρι τέλος
2015), δημιουργούνται οι υποκατηγορίες:
o Κατηγορία 1a: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης
μεγαλύτερο από 95% (κατά την αποτύπωση των στοιχείων)
o Κατηγορία 1b: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης από 85%
έως 95%
o Κατηγορία 1c: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης από 60%
έως 85%
o Κατηγορία 1d: Έργα μη ολοκληρωμένα, με πραγματικό βαθμό ολοκλήρωσης
μικρότερο από 60%
- στην επιλογή «Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 3, (έργα phasing), μπορούν
πλέον να περιλαμβάνονται και έργα προϋπολογισμού μικρότερου από 5 εκ €, καθώς
και έργα bridging – phasing, με την προϋπόθεση επιλεξιμότητάς τους σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014
– 2020
- τα έργα της επιλογής «Κατάσταση του έργου» που δηλώνεται ως 4 θα πρέπει να
περιοριστούν υπό το πρίσμα δήλωσης κάποιων εξ’ αυτών ως Κατηγορίας 3 (phasing) κατά
τα ανωτέρω. Αυτός ο περιορισμός αφορά κυρίως σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού από
3
5 εκ €, τα οποία δεν προλάβαιναν να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος 2015, αλλά είναι
επιλέξιμα για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην περίπτωση που ένα έργο θα δηλωθεί ως phasing
θα πρέπει να συμπληρωθούν οι στήλες 16 και 17, ενώ αν δεν υπάρχει δυνατότητα phasing
θα συμπληρωθούν οι στήλες 16 και 18.
Για την αξιοπιστία των στοιχείων οι ΔΑ/ΕΦΔ θα πρέπει να μεριμνήσουν και για την καταχώριση
των Νομικών Δεσμεύσεων, Μηνιαίων Δελτίων κλπ στο ΟΠΣ.
Τονίζεται ότι στη Στήλη 16 θα πρέπει να καταγραφεί το ποσό που εκτιμάται από τις ΔΑ/ΕΦΔ ότι
θα επιτευχθεί στο τέλος του 2015, στο πλαίσιο της τρέχουσας δυσχερούς οικονομικής
συγκυρίας. Όμως το άθροισμα των ποσών των στηλών 16, 17, και 18 θα πρέπει να αντιστοιχεί
στο πραγματικό συνολικό κόστος του έργου.
Στη στήλη 18 «Επιβάρυνση εθνικού ΠΔΕ» υπενθυμίζεται ότι συμπληρώνεται ο
εκτιμώμενος π/υ «ουράς» που θα αφήσει το έργο για τους εθνικούς πόρους, είτε ως ημιτελές
έργο ΕΣΠΑ 2007-2013, είτε ως απεντασσόμενο έργο που έχει ήδη δαπάνες και δεν
συμπεριλαμβάνονται οι πόροι οι οποίοι απαιτούνται από σήμερα και μέχρι την
ολοκλήρωση των έργων αρμοδιότητάς σας, για α) μη επιλέξιμες δαπάνες και β) επιλέξιμες
μη συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες των έργων (σύμφωνα και με το ανωτέρω IV σχετικό).
Υπενθυμίζεται ότι, τα οριζόντια έργα εμφανίζονται συγκεντρωτικά κάτω από το ΕΠ του οποίου
η ΔΑ έχει την ευθύνη διαχείρισής τους και την ευθύνη συμπλήρωσης των απαιτούμενων
στοιχείων για τα οριζόντια έργα την έχουν οι εκάστοτε Φορείς Διαχείρισης.
Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και της
ανάγκης για άμεση και με μηδενικό ρίσκο εισροή των Κοινοτικών πόρων, θα πρέπει να δοθεί
από τους αποδέκτες της παρούσας ιδιαίτερη βαρύτητα στην όσο το δυνατό πλέον αξιόπιστη
αποτύπωση της εκτίμησης υλοποίησης των έργων ως προς το φυσικό και το ανάλογο
οικονομικό αντικείμενο και συνεπώς στην ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων του πίνακα.
Τα επικαιροποιημένα Σχέδια Εξυγίανσης θα πρέπει να προετοιμαστούν και να αποσταλούν στην
ΕΥΣ έως 21 Αυγούστου 2015: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΣΕ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , β) στο
αρμόδιο για την παρακολούθηση του ΕΠ στελέχους της ΕΥΣΕ, και γ) στην ηλεκτρονική δ/νση
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Μη ανάληψη νομικών δεσμεύσεων στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες ΔΑ υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την μη ανάληψη νέων
νομικών δεσμεύσεων σε έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενημερώνοντας με επιστολή όλους τους
φορείς του προγράμματος ευθύνης τους (ΕΦΔ, δικαιούχους). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
δοθεί στις περιπτώσεις έργων των οποίων η σύμβαση δεν προεγκρίνεται από την αρμόδια ΔΑ .
Όσον αφορά στις περιπτώσεις έργων, στα οποία υπολείπεται η ανάληψη νομικής δέσμευσης σε
ένα ή περισσότερα υποέργα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τον ολοκληρωμένο και
λειτουργικό χαρακτήρα τους, θα υποβάλλονται σχετικά helpdesk στην ΕΥΣΕ, με επαρκή
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας ανάληψης νέας νομικής δέσμευσης και της εφικτότητας
υλοποίησης του υποέργου εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επισημαίνεται ότι,
οι νομικές δεσμεύσεις που υπολείπονται θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στον τελικό
προϋπολογισμό των έργων όπως έχει αποτυπωθεί στα προηγούμενα υποβληθέντα Σχέδια
Εξυγίανσης του ΕΠ και να μην προστεθούν νέα υποέργα στην παρούσα επικαιροποίηση.

5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ / ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Ειδική Γραμματέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής,
κα Ε. Φωτονιάτα
Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα
Ειδικό Γραμματέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΚΤ, κ. Γ. Ιωαννίδη
Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Δ. Τζώρτζη
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669 Παπάγου
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», Γραφείο Προϊσταμένου Δ.Α.
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη»
Προϊσταμένη ΕΥΔ, κα Ζ. Παπασιώπη, Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Αναπληρωτή Προϊστάμενο κ. Ν. Μαμαλούγκα, Αερ. Παπαναστασίου 34Β, 115 27
Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Προϊσταμένη, κα Αν.Καρκούλη
Θεοφιλοπούλου & 18 Μεναίχμου, 117 43 Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση»
Προϊστάμενο ΕΥΔ, κ. Σοφοκλή Γώγο, Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 118 55 Αθήνα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, κα Ουρ.Ανθοπούλου, Κοραή 4 10564, Αθήνα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Προϊστάμενο ΕΥΔ, κ. Μ. Γιαμπουρά
Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Βασίλειο Πιτσινίγκο
Ηροδότου 20, 691 00 Κομοτηνή
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
6
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊσταμένη Δ.Α., κα Αγγελική Ωραιοπούλου
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Χαράλαμπο Κιουρτσίδη
ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Περιφέρεια Ηπείρου
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊσταμένη Δ.Α., κα. Ευγενία Παπανικολάου
8ης Μεραρχίας 5-7, 45 445 Ιωάννινα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊσταμένη Δ.Α., κα Μελπομένη Σαραφίδου
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Κων/νο Λέμα
Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Πέτρο Οικονόμου
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊσταμένη Δ.Α. κα Άλκηστη Σταθοπούλου
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, 26441 Πάτρα
Περιφέρεια Αττικής
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Δημήτρη Δρόση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 11741 Αθήνα
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Αναστάσιο Σκούρα
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Γεώργιο Πλακωτάρη
10 χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Αντώνιο Βουτσίνο
Σ. Καράγιωργα, 84100 Ερμούπολη
Περιφέρεια Κρήτης
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, Προϊστάμενο Δ.Α., κα Μαρία Κασωτάκη
7
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Μ. Καμχή
Λουΐζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
Διευθύνοντα Σύμβουλο Δ.Σ.
Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος
Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.)
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Προϊστάμενο,
Βουλής 5, 10180 Αθήνα


 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online