Ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη PDF Print E-mail

 

 

  • Κανονισμός (EE) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 - Άρθρο 7.

 

  • Κανονισμός (EE) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 - Άρθρα 36, 72,  123 (παρ. 6 και 7), 125 (παρ. 3).

 

  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 480/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας - Άρθρο 27, Παράρτημα IV.

 

  • Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» - Άρθρο 13, παρ. 7α

 

  • Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 για το «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

 

  • Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 40134/EYΘY/373/12-04-2016 της ΕΥΘΥ/ΕΑΣ της Γεν. Γραμ. Δημοσίων επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Οδηγίες για τη διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».

 

 

 

 

Διαχείριση – Έλεγχος – Εφαρμογή


  • Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» - Άρθρο 13, παρ. 7α
  • Υπουργική απόφαση 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς, Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων»