Πληροφόρηση & Επικοινωνία PDF Print E-mail

 

 

 

Η πληροφόρηση και η επικοινωνία για τα προγράμματα και τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει αφενός στην ενημέρωση του κοινού και αφετέρου αναδεικνύει το ρόλο της Ε.Ε., μέσα από την προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής.

Οι βασικοί στόχοι επικοινωνίας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν:

  • στην ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • στη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των συμφώνων εταιρικής σχέσης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων.

 

1. Το Θεσμικό Πλαίσιο

  • Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Σχετικά με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Άρθρα 115 - 117 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού).

  • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

Σχετικά με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Κεφ. ΙΙ Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τις Πράξεις και Οδηγίες για τη Δημιουργία του Εμβλήματος της Ένωσης και τον Καθορισμό των Τυποποιημένων Χρωμάτων).

  • Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
  • Κανονισμός (ΕΕ) 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου
  • Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014): Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

 

2. Ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχετικό Αρχείο

3. Η Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Σχετικό Αρχείο

 

4. Οι Υποχρεώσεις των  Δικαιούχων

4.1  Οδηγός Υποχρεώσεων Δημοσιότητας Δικαιούχων

4.2  Επικοινωνιακή Περιγραφή Πράξης

 

5. Βοηθητικό Υλικό

5.1  Εμβλήματα – Λογότυπα

5.2  Υποδείγματα  Εργοταξιακών Πινακίδων

5.3  Υποδείγματα Μόνιμων Πινακίδων

5.4  Υπόδειγμα Διατύπωσης Κύριων Στόχων Πράξεων

5.5  Ηλεκτρονική Εφαρμογή Παραγωγής Αφισών

5.5.2  Οδηγ Χρήσης Ηλεκτρονικής Εφαρμ Αφίσας

5.6  Υπόδειγμα Εξωφύλλου Παραδοτέου Έργου

5.7  Υλικό για τα Κέντρα Κοινότητας

5.8  60 χρόνια ΕΚΤ

 

6. Εκδηλώσεις

Under Construction

 

7. Άλλες Ενέργειες Π&Ε

Under Construction