Εθνική Νομοθεσία PDF Print E-mail

 

 

 

Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ τ.Α/265/23-12-2014)

Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις

 

Ν.4328/2015 (ΦΕΚ τ.Α/51/14-05-2015)

Τροποποίηση Ν. 4314/2014 (άρθρο 5)

 

ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020 20-10-2016 (ΦΕΚ τ.Β/3521/ 1-11-2016)

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς

- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

 

ΚΥΑ 134453/ΕΥΘΥ 23-12-2015

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ

 

Διαρκής Ενημέρωση για το νέο Ν.4412/2016