Στρατηγικές - Μελέτες PDF Print E-mail

 

 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχέδιο Δράσης ΤΠΕ

Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση

Σχέδιο Δράσης  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)
Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Βιοποικιλότητα
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΣτρατηγική Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην Τηλεθέρμανση