Εκχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης


CLLD LeaderΧρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

 

1η πρόσκληση, Μ.4.3.4 (αγροτική οδοποιία) του ΠΑΑ 2014-2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΔΑ) των προτάσεων οι οποίες υπερβλήθησαν από τους φορείς για ένταξη στην δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020)

 

Υπομέτρο 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» (Δράση 1 – Δράση 2) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020


Αρχείο Πρόσκλησης


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

 

1η Τροποποίηση της 2η Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4. «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020

 

 

1η Πρόσκληση Δράσης 4.3.1. ΠΑΑ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

1η τροποποίηση της  πρόσκλησης του Μ4.3.1. του ΠΑΑ.


2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

 

 

Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020


 

Απόρριψη Αίτησης Στήριξης της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006189044 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

Απόρριψη Αίτησης Στήριξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ » με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006189440

στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.