Εκχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης


CLLD LeaderΧρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

 

1η πρόσκληση, Μ.4.3.4 (αγροτική οδοποιία) του ΠΑΑ 2014-2020

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΔΑ) των προτάσεων οι οποίες υπερβλήθησαν από τους φορείς για ένταξη στην δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020)

 

Υπομέτρο 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» (Δράση 1 – Δράση 2) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020


Αρχείο ΠρόσκλησηςΈνταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ) 2014-2020