Ενημερωτικές Ημερίδες για την πορεία και τον προγραμματισμό των συγχρη ματοδοτούμενών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στη Δυτική Μ ακεδονία PDF Print E-mail

 

 

Σας προσκαλούμε στις ενημερωτικές ημερίδες, που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ), για την πορεία

υλοποίησης και τον προγραμματισμό των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών

αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα

με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

 

 

 

Ημερομηνία Δήμοι Χώρος
Τρ, 15/05/2018 Πρεσπών

Αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου Δ. Πρεσπών

Πα, 18/05/2018 Γρεβενών

Αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου Δ. Γρεβενών

Πέ, 24/05/2018 Καστοριάς, Άργους Ορεστικού,  Νεστορίου

Κέντρο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης Καστοριάς

Πα, 01/06/2018 Φλώρινας, Αμυνταίου

Αίθουσα Εργατικού

Κέντρου Φλώρινας

Δε, 11/06/2018 Δεσκάτης

Αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου Δ. Δεσκάτης

Δε, 18/06/2018 Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού

Εκθεσιακό Κέντρο

στα Κοίλα Κοζάνης

 

Στόχος των ημερίδων είναι η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδο

τούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων,καθώς επίσης και για τον προγραμμα

τισμό των προσκλήσεων και των ευκαιριών χρηματοδότησης νέων έργων στην τρέχουσα

προγραμματική περίοδο 2014-2020. Κατά τη διάρκεια των ημερίδων δίνεται ιδιαίτερη βα

ρύτητα στην παρουσίαση των έργων και των αποτελεσμάτων τους, καθώς επίσης και των

νέων αναγκών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης σε επίπεδο Δήμων της Περιφέρειας.

Η ενημέρωση θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγρά

μματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

, τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες και τους Δήμους της Περιφέρειας με την

ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

 

Ημερήσια Διάταξη

09:30 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφή
10:00 – 10:15 Χαιρετισμοί
10:15 – 10:40 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ
10:40 – 10:50 Εκχώρηση Ταμείου Συνοχής 2014-2020:


Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων

ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ
10:50 – 11:20 Εκχώρηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων

–   ΕΥΔ ΕΠ

ΠΔΜ


–  Γενική

Διεύθυνση

Αγροτικής

Οικονομίας

και Κτηνιατρικής

11:20 – 11:35 Το πρόγραμμα LEADER:


Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Αναπτυξιακές

Εταιρείες

11:35 – 11:50 Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016:


Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός

Διεύθυνση

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού

11:50 – 12:10 Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης:


Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός

Διεύθυνση

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού

12:10 – 12:30 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:


Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός

Διεύθυνση

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού

12:30 – 12:45 Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφερειακό

Ταμείο

Ανάπτυξης

12:45 – 13:00 Άλλα Προγράμματα Δήμων Δήμοι
13:00 – 13:30 Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα του Δήμου:


Πορεία – Προοπτική

Δήμαρχοι
13:30 – 13:45 Διάλειμμα
13:45 – 14:30 Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις
14:30 Ανασκόπηση – Συμπεράσματα

Περιφερειάρχης

Δυτικής

Μακεδονίας

Παρακαλούνται οι Δήμοι και οι Συλλογικοί Φορείς να μεριμνήσουν για την κατά το

δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών και των μελών αντίστοιχα. Επίσης

παρακαλούμε με μέριμνα των ερευνητικών, των επιχειρηματικών και αγροτικών

συλλογικών φορέων να ενημερωθούν και να συμμετέχουν εκπρόσωποι από

επιχειρηματικές υποδομές και δομές, επιχειρηματικά συνεργαζόμενα σχήματα,

επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην


Περιφέρειά μας.

Οι ενημερωτικές ημερίδες είναι ανοιχτές για το κοινό.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 31 guests online