Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020 αποτελεί υποσύνολο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της χώρας για την περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), το οποίο περιλαμβάνει τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας και τα 7 τομεακά προγράμματα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2014)10180 final/18-12-2014 απόφαση και συγχρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 80%.

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. 

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται σε 13 Άξονες Προτεραιότητας ως ακολούθως:

Άξονες Προτεραιότητας

1

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

6

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

8

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ)

9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

12

Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

13

Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 

Αναλυτικά οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται, τα οικονομικά στοιχεία και οι δείκτες περιγράφονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Αρχικό Πρόγραμμα

1η Αναθεώρηση του Προγράμματος

2η Αναθεώρηση του Προγράμματος

 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος

4η Αναθεώρηση του Προγράμματος