Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5001085 - Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ περιόδου 2016 - 2020

Κωδικός (MIS): 5001085
Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 03-06-2016
Προϋπολογισμός: 700.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 12.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ειδικός Στόχος: 12.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
Δράση: 12.1.1.01 - Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΕΠΠΔΜ περιόδου 2016 2020
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας