Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5001125 - Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ

Κωδικός (MIS): 5001125
Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 03-06-2016
Προϋπολογισμός: 880.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 12.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ειδικός Στόχος: 12.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
Δράση: 12.1.1.01 - Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠΠΔΜ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)