Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5001667 - Δράσεις αξιολόγησης & εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Ε.Π. "Δυτική Μακεδονία"

Κωδικός (MIS): 5001667
Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 13-10-2016
Προϋπολογισμός: 1.050.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 12.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ειδικός Στόχος: 12.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
Δράση: 12.1.1.02 - Δράσεις αξιολόγησης εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του ΕΠ Δυτική Μακεδονία
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας