Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5004062 - Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς

Κωδικός (MIS): 5004062
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 22-02-2017
Προϋπολογισμός: 570.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.2 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Ειδικός Στόχος: 10.2.2 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Δράση: 10.2.2.01 - Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Στήριξη Γυναικών θυμάτων Βίας
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---