5010532 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδικός (MIS): 5010532
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 09-02-2018
Προϋπολογισμός: 1.465.345,54
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 11.1 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ειδικός Στόχος: 11.1.1 - Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης
Δράση: 11.1.1.03 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Παιδεία (Προσχολική Εκπαίδευση)
Περιφερειακή Ενότητα: Κοζάνης

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)