5019148 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδικός (MIS): 5019148
Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 16-07-2018
Προϋπολογισμός: 4.140.039,16
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.1 - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτ
Ειδικός Στόχος: 06.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας
Δράση: 06.1.2.01 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΚ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Περιβάλλον-Διαχείριση Λυμάτων
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)