Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5019439 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Κωδικός (MIS): 5019439
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 06-06-2018
Προϋπολογισμός: 1.718.500,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 11.1 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ειδικός Στόχος: 11.1.1 - Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης
Δράση: 11.1.1.02 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Παιδεία (Σχολική Εκπαίδευση)
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)