5030894 - Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Κωδικός (MIS): 5030894
Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Ημερομηνία Ένταξης: 04-04-2019
Προϋπολογισμός: 1.200.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.2 - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 06.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δράση: 06.2.1.02 - Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Πολιτισμός
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)