5047358 - ΙΔΡΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν6ΝΤ0012538

Κωδικός (MIS): 5047358
Δικαιούχος: ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Ένταξης: 24-07-2019
Προϋπολογισμός: 126.066,60
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 03.1 - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος: 03.1.1 - Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 03.1.1.06 - Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) και δικτύων (netwοrks) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Επιχειρηματικότητα
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)