5049239 - ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδικός (MIS): 5049239
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 18-12-2019
Προϋπολογισμός: 139.500
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 09.1 - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της π
Ειδικός Στόχος: 09.1.1 - Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας
Δράση: 09.1.1.03 - Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Πρόνοια
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

pdf  Αρχείο Απόφασης (.pdf)