Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5063533 - DM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣΒΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ DM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΥΡΣΟ ΔΜΕ20049009

Κωδικός (MIS): 5063533
Δικαιούχος: DM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ ΒΑΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ
Ημερομηνία Ένταξης: 05-05-2020
Προϋπολογισμός: 120.014,95
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 03.1 - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος: 03.1.1 - Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 03.1.1.01 - Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Καστοριάς

Σχετικά Αρχεία

  

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)