5069227 - Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου Οικοσύστημα Αμυνταίου ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜΡ10014008

Κωδικός (MIS): 5069227
Δικαιούχος: ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ
Ημερομηνία Ένταξης: 16-07-2020
Προϋπολογισμός: 319.326,75
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 01.2 - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
Ειδικός Στόχος: 01.2.1 - Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 01.2.1.01 - Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Φλώρινας

Σχετικά Αρχεία

  

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)