5069235 - Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης μεθόδου παραγωγής αλεύρου σίτου με μειωμένη ασπαραγίνη και αρτοσκευασμάτων με μειωμένο ακρυλαμίδιο ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ ΔΜΡ10016993

Κωδικός (MIS): 5069235
Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ημερομηνία Ένταξης: 16-07-2020
Προϋπολογισμός: 316.140
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 01.2 - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
Ειδικός Στόχος: 01.2.1 - Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 01.2.1.01 - Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Κοζάνης

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (.pdf)