5075077 - Προμήθεια & αναβάθμιση υποδομών ΤΠΕ & Εξοπλισμού Γραφείων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ

Κωδικός (MIS): 5075077
Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 18-12-2020
Προϋπολογισμός: 72.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: 12.1.1.01 - Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΤΠΑ)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Κοζάνης

pdf     Αρχείο Απόφασης (.pdf)