Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

08 - Δράσεις πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων

Κωδικός Πρόσκλησης: 08
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 05.1 (5b) - Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών
Ειδικός Στόχος: 05.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους
Δράση: 05.1.1.02 - Δράσεις πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Ημερομηνία Έναρξης: 09-02-2016
Ημερομηνία Λήξης: 31-03-2016
Προϋπολογισμός: 3.070.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Κλιματική Αλλαγή (Διαχείριση Πυρκαγιών)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο