106 - Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ΑΗΣ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Κωδικός Πρόσκλησης: 106
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 04.2 (4f) Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
Ειδικός Στόχος: 04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Δράση: 04.2.1.01 - Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: α) Ερευνητικοί φορείς του άρθρου 12, Ν.4386/2016
Ημερομηνία Έναρξης: 04-11-2019
Ημερομηνία Λήξης: 02-12-2019
Προϋπολογισμός: 10.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Κλιματική Αλλαγή (Μείωση CO2)

Σχετικά Αρχεία

link

Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)