109 - Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ

Κωδικός Πρόσκλησης: 109
Έκδοση: 3
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 9.09 (9a) - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Ειδικός Στόχος: 9.09.0911 - - Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας
Δράση: 09.1.1.03 - Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 03-02-2020
Ημερομηνία Λήξης: 04-05-2020
Προϋπολογισμός: 1.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ (Η πρόσκληση τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων.)

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Πρόσκλησης (.rar)

Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)