Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

11 - Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης ΕΚΤ

Κωδικός Πρόσκλησης: 11
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 13 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 13.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Ειδικός Στόχος: 13.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)
Δράση: 13.1.1.01 - Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης ΕΚΤ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
Ημερομηνία Έναρξης: 06-07-2016
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2023
Προϋπολογισμός: 232.417
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο