Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

12 - Δράσεις για την αποκατάσταση διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000

Κωδικός Πρόσκλησης: 12
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.3 (6d) - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών
Ειδικός Στόχος: 06.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας
Δράση: 06.3.1.02 - Δράσεις για την αποκατάσταση διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Ημερομηνία Έναρξης: 10-06-2016
Ημερομηνία Λήξης: 10-07-2016
Προϋπολογισμός: 1.700.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Περιβάλλον-Βιοποικιλότητα

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο