Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

122 - Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος ΕΤΠΑ

Κωδικός Πρόσκλησης: 122
Έκδοση: 2
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 12.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ειδικός Στόχος: 12.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
Δράση: 12.1.1.01 - Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης ΕΤΠΑ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: .ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Ημερομηνία Έναρξης: 08-07-2020
Ημερομηνία Λήξης: 18-09-2020
Προϋπολογισμός: 900.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: 420. Τεχνική Βοήθεια

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο