132 - Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων ( Ταμείο Συνοχής )

Κωδικός Πρόσκλησης: 132
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 6i - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος: 26 - Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης
Δράση: 14.6i.26.2-4.4: Διαχείριση Βιοαποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής ( ΤΣ )
Δικαιούχοι: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ • ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ • ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
Ημερομηνία Έναρξης: 30-10-2020
Ημερομηνία Λήξης: 08-01-2021
Προϋπολογισμός: 528.560
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ