Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

144 - «Νέα έργα ύδρευσης – υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Κωδικός Πρόσκλησης: 144
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 14 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 14.6ii -Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος: 14.06.30 -Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού
Δράση: 14.6ii.30.17192 - :Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής ( ΤΣ )
Δικαιούχοι: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΒΟΪΟΥ)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Έναρξης: 01-09-2021
Ημερομηνία Λήξης: 01-11-2021
Προϋπολογισμός: 15.831.292,00
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: .

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο