Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

150 - «Μελέτες ωρίμανσης έργων κάθετου Άξονα "Νίκη Φλώρινας – Κοζάνης – όρια Ν. Λάρισας"»

Κωδικός Πρόσκλησης: 150
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός Στόχος: 07.1.1 - Βελτίωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού "Φλώρινα - Κοζάνη - όρια Νομού Λάρισας"
Δράση: 07.1.1.01:Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία Έναρξης: 06-09-2021
Ημερομηνία Λήξης: 01-11-2021
Προϋπολογισμός: 10.800.000,00
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο