Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

17 - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας / Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ

Κωδικός Πρόσκλησης: 17
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 (9iv) - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες
Δράση: 10.3.2.01 - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Πραστασίας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: Δήμοι, ΝΠΔΔ Δήμων, Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Ν.3463/2006, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Λοιποί αρμόδιοι φορείς
Ημερομηνία Έναρξης: 04-07-2016
Ημερομηνία Λήξης: 04-09-2016
Προϋπολογισμός: 715.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Φροντίδα-ΚΗΦΗ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο