Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

18 - Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος ΕΤΠΑ

Κωδικός Πρόσκλησης: 18
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 12.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ειδικός Στόχος: 12.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος
Δράση: 12.1.1.02 - Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος ΕΤΠΑ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
Ημερομηνία Έναρξης: 07-07-2016
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2023
Προϋπολογισμός: 1.800.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο