Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

21 - Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος ΕΚΤ

Κωδικός Πρόσκλησης: 21
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 13 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 13.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Ειδικός Στόχος: 13.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)
Δράση: 13.1.1.02 - Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος ΕΚΤ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
Ημερομηνία Έναρξης: 15-07-2016
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2023
Προϋπολογισμός: 100.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο