Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

27 - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας / Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦΑμεΑ

Κωδικός Πρόσκλησης: 27
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 (9iv) - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες
Δράση: 10.3.2.01 - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Πραστασίας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: "ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: - Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) - Λοιπά Κέντρα παροχής υπηρεσιών συναφών με τα ΚΔΗΦ"
Ημερομηνία Έναρξης: 28-09-2016
Ημερομηνία Λήξης: 15-11-2016
Προϋπολογισμός: 1.152.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Φροντίδα-ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο