Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

30 - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Κωδικός Πρόσκλησης: 30
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 11.1 (10a) - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ειδικός Στόχος: 11.1.1 - Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης
Δράση: 11.1.1.02 - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Έναρξης: 25-10-2016
Ημερομηνία Λήξης: 12-12-2016
Προϋπολογισμός: 4.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Παιδεία (Σχολική Εκπαίδευση)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο