Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

41 - Δράσεις πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Κωδικός Πρόσκλησης: 41
Έκδοση: 2
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 05.1 (5b) - Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών
Ειδικός Στόχος: 05.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους
Δράση: 05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμοι, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Έναρξης: 18-04-2017
Ημερομηνία Λήξης: 15-06-2017
Προϋπολογισμός: 12.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Κλιματική Αλλαγή (Αντιπλημμυρικά Έργα)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο