Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

57 - Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών

Κωδικός Πρόσκλησης: 57
Έκδοση: 3
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 1 - Ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 01.1 (1a) - Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Ειδικός Στόχος: 01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 01.1.1.01 - Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: "α) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας β) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας γ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας "
Ημερομηνία Έναρξης: 02-04-2018
Ημερομηνία Λήξης: 09-07-2018
Προϋπολογισμός: 1.600.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Έρευνα

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο