61 - Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων

Κωδικός Πρόσκλησης: 61
Έκδοση: 3
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 03.1 (3a) - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος: 03.1.1 - Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 03.1.1.03 - Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: "α) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας β) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας γ) Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους"
Ημερομηνία Έναρξης: 18-06-2018
Ημερομηνία Λήξης: 29-10-2018
Προϋπολογισμός: 900.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικότητα

Σχετικά Αρχεία

link

 Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)