63 - Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας / Δράσεις Στήριξης Ψυχικής Υγείας

Κωδικός Πρόσκλησης: 63
Έκδοση: 2
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 (9iv) - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Δράση: 10.3.1.01 - Δράσεις παροχής υπηρεσιών υγείας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: "α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α ) β) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας, Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96 Α) γ) Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους"
Ημερομηνία Έναρξης: 11-07-2018
Ημερομηνία Λήξης: 31-01-2019
Προϋπολογισμός: 960.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Υπηρεσίες Υγείας-Ψυχική Υγεία

Σχετικά Αρχεία

link

 Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)